دسته: تجهیزات لبنی

پاتیل پخت شیر
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پاتیل پخت شیر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شیر سرد کن مکعب هرمز
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شیر سرد کن مکعب هرمز
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دسته: تجهیزات لبنی